Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Taki nadzór można zdefiniować jako zespół oddziaływań organów administracji publicznej (wojewodów i starostów) na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach.

Ogólnie można stwierdzić, że przez nadzór uznaje się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.
Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:

  • lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,

  • wydawaniu decyzji administracyjnych,

  • kontroli wykonania decyzji.

Zasadniczo wydawanie decyzji administracyjnych i kontrola ich wykonania należą do podstawowych form nadzoru. Służby nadzorujące gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych powinny służyć właścicielom lasów doradztwem, zarówno z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, jak również ich praw i obowiązków. 

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy występują na ok. 13 tys. działkach leśnych lub częściowo leśnych o łącznej powierzchni lasów wynoszącej ok. 3200 ha.

Na podstawie istniejącej dokumentacji urządzeniowej oraz w wyniku dotychczas sprawowanego nadzoru zostały rozpoznane potrzeby w zakresie gospodarki leśnej, a w szczególności:

-hodowli lasu

-ochrony lasu

-ochrony przeciwpożarowej

Właściwa pielęgnacja lasu przez właścicieli lasów, przy merytorycznym nadzorze pracowników (leśników), systematycznie przyczynia się do poprawy stanu sanitarnego lasu, wzrostu odporności na działanie szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych, wzrostu bioróżnorodności oraz zmniejszenia zagrożenia pożarowego, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

Lasy Prywatne

Lasy prywatne

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA