Lasy Miejskie - Warszawa jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą Nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku.

Tekst ujednolicony

uchwały Nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. (Mazow.2007.72.1636 z dnia 16.04.2007 r.) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”, uwzględniający zmiany wynikające z projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”.

 

 

Uchwała  Nr VI/94/2007

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą 
„Lasy Miejskie – Warszawa”.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się  co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2007 r. jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą: "Lasy Miejskie - Warszawa" z siedzibą w Warszawie.

 

§ 2.

1) Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej "Lasów Miejskich - Warszawa" określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) "Lasy Miejskie - Warszawa" wyposaża się w niezbędne do wykonania zadań składniki mienia m.st. Warszawa, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Upoważnia się Dyrektora "Lasów Miejskich - Warszawa" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, art. 23 ust 4 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.). 

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Lasy Miejskie – Warszawa jako jednostka organizacyjna m.st. Warszawy prowadzona w formie jednostki budżetowej, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r., Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2014r., poz. 1153 z późn. zm.),

6) Statutu Lasów Miejskich-Warszawa

Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa

Karol Podgórski

 

p.o. Z-cy Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa

Andżelika Gackowska

 

Głowny Księgowy

Agnieszka Zbrzezna - Abidi

Władze

Zasady funkcjonowania

Statut prawny

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

tel: 22 612 25 60 fax: 22 610 38 29

sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

kom: 506 395 592

edukacja@lasymiejskie.waw.pl

 

Sprzedaż drewna

04 października 2017

 

 

Z naszej kamery

Aktualności

CENTRUM EDUKACJI

PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

LASY MIEJSKIE WARSZAWA