Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, w dniu 27.09.2018 r., na okres 21 dni, został wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu Urządzenia Lasu, dzielnica Wawer, na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej o: Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla dzielnicy Wawer,...

Lasy Miejskie – Warszawa w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zleciły remont drogi pożarowej W20 w kompleksie leśnym Las Bemowo od ul. Księżycowej do ul. Opalin w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa.

Więcej o: Remont drogi pożarowej w Lesie Bemowo

W związku z art. 37a ust. 1 pkt. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788), Lasy Miejskie – Warszawa publikują informację o nieobjęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dla dzielnic m.st. Warszawy: Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Ursus, Żoliborz.

Więcej o: Informacja o nieobjęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją

Zapisy na zajęcia podczas ferii zimowych rozpoczną się 13 grudnia (czwartek) o godzinie 8.00. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do czwartku w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Będziemy obrączkowali ptaki pod okiem doświadczonego obrączkarza, który pokaże jak i po co zakłada się ptakom metalowe obrączki na nogi. Prosimy dostosować ubiór do pogody, ponieważ zajęcia odbywają się poza budynkiem, pod wiatą i potrwają około jednej godziny.

Więcej o: Zapisy na zajęcia podczas ferii zimowych

Zapraszamy na dzień otwarty Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, który odbędzie się 08.12.2018 w godzinach 11-15. Kolejny rok naszej wspólnej pracy edukacyjnej dobiega końca. Mamy nadzieję, że rok 2019 będzie równie udany jak 2018. Aby miło zamknąć ten okres, proponujemy aby Państwo odwiedzili nas podczas dnia otwartego. W każdej z naszych trzech sal edukacyjnych będzie można wykonać drobny upominek przedświąteczny związany z lasem: naturalne ozdoby choinkowe, kartki świąteczne z pozdrowieniami z lasu, słodkości z igłami sosny. „choinka dla ptaków” – kula z nasionami, którą można powiesić nie tylko na choince, proste stroiki prosto z lasu.

Więcej o: Dzień otwarty w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej!

Strona internetowa Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej www.cepl.waw.pl jest już niedostępna. Od teraz wszystkie informacje dotyczące edukacji będą pojawiać się na www.lasymiejskie.waw.pl w zakładce Edukacja (górny pasek menu). Wpisując stary adres Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej zostają Państwo automatycznie przekierowani na stronę Lasów Miejskich - Warszawa. Mamy nadzieję, że ujednolicenie informacji o naszej działalności pozwoli Państwu poznać nas bliżej oraz umożliwi jeszcze większe korzystanie z udogodnień, które oferujemy. 

Monitoring wybranych gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy – Lasów Miejskich Warszawy – etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 84.100,00 zł.

„ Jestem badaczem przyrody” – zakup mikroskopów stereoskopowych  do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11880,00 zł

Więcej o: Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i...

Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych w granicach m.st. Warszawy w 2014 roku sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej o: Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach w granicach m.st. Warszawy

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, Lasy Miejskie w Warszawie realizują szereg działań o łącznej kwocie dofinansowania blisko 214 tys. zł.

Więcej o: Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej