Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 19 ust. 1a, art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794)

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – w oparciu o art. 112 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) – prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Zadanie realizowane jest w ramach trzech projektów:

- „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”,

- „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”,

- Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”.

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w dniach 15.02.2021 r. -  05.03.2021 r. przystąpią do realizacji prac związanych z wykonaniem trzebieży późnej w ramach wskazań gospodarczych zawartych w Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany na lata 2018-2027, na terenie otuliny rezerwatu przyrody Las Bielański (las między ul. Przy Agorze a ul. Dewajtis). Prace porządkowe będą zakończone do 31.03.2021 r.

Informujemy, że w dniach 1-9 grudnia 2020 r. będziemy wykonywali zabieg tzw. trzebieży późnej w otulinie rezerwatu Las Bielański, w rejonie ul. Przy Agorze i Marymonckiej.
Podstawą do prowadzonych prac są wskazania gospodarcze zawarte w obowiązującym Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany na lata 2018-2027.