Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych w granicach m.st. Warszawy w 2014 roku sfinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

  1. Pielęgnacja łąk i polan śródleśnych – 4,06 ha - wykonywanie koszeń łąk i polan śródleśnych  spowoduje wstrzymanie naturalnej sukcesji przez gatunki lekkonasienne drzew. Koszenie zostanie wykonane przed owocowaniem nawłoci kanadyjskiej, co przyczyni się do wstrzymania ekspansji tego gatunku. Łąki i polany śródleśne są ważnym elementem urozmaiconego krajobrazu, zwiększają różnorodność siedlisk, polepszają warunki bytowania zwierząt występujących na danym terenie. Przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności.
  2. Utrzymanie siedliska przyrodniczego świetlistej dąbrowy – 9,50 ha - wykonanie zabiegów ochronnych spowoduje wstrzymanie  naturalnej sukcesji w kierunku grądu.
  3. Ochrona upraw leśnych pochodzących z nasadzeń sztucznych – 230 mb - naprawy uszkodzeń grodzeń spowodują zmniejszenie penetracji upraw przez zwierzynę, ograniczą zgryzanie młodych drzewek. Przełoży się to na szybszy wzrost drzew, korony szybciej osiągną zwarcie.
  4. Zapewnienie sztucznych miejsc lęgowych ptaków – 340 szt. – czyszczenie, naprawy i montaż nowych skrzynek lęgowych spowoduje wzrost  zasiedleń i zwiększy szanse na wyprowadzenie nowych lęgów.
  5. Podkrzesywanie oraz usuwanie drzew zagrażających wykonywane w ramach zabiegów pielęgnacyjnych
  • w rezerwatach i lasach ochronnych – 1 225 szt. na powierzchni 4 300,00 ha - w rezerwatach, a w lasach ochronnych - jeżeli to nie będzie powodowało wzrostu zagrożenia pożarowego -  drewno pozostanie do naturalnego rozkładu w celu zwiększenia biomasy martwego drewna. Ww. czynności przyczynią się do ograniczenia ekspansji gatunków obcych geograficznie, spowodują wzrost bezpieczeństwa wypoczywających
  • w naszych lasach oraz dla terenów sąsiadujących z kompleksami leśnymi. Obecność obumierających drzew, stojących suchych pni oraz leżących kłód znacznie wzbogaca różnorodność gatunkową ptaków. (mikroklimat panujący w dziuplach martwych drzew jest korzystniejszy, są trudniej dostępne dla drapieżników).
  • Z wykutych przez dzięcioły dziuplach, w miejscach powstałych po zabiegach w koronach drzew, chętnie korzystają również inne ptaki i nietoperze.
  • Dziuple drzew wykorzystywane są przez wiewiórki, gryzonie.
  • Ssaki drapieżne wykorzystują dziuple stojących drzew jako miejsce odpoczynku i rozrodu, np. kuna leśna.