Drukuj

Lasy Miejskie - Warszawa informują, że przystępują do realizacji prac określonych decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DZP-WP.6205.67.2016.HS.2 z 26 sierpnia 2016 r., na terenie rezerwatu przyrody Łosiowe Błota, w tym:

1) wykonania drewnianego pomostu dla pieszych - prace będą realizowane w oparciu o Decyzję 1226/2017 z 1 września 2017 r. wydaną przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

2) wykonania zabiegu trzebieży późnej - prace zostaną rozpoczęte od eliminacji inwazyjnego gatunku obcego, tj. klonu jesionolistnego, a następnie planowane jest usunięcie w oddz. 19f do 20 m3 drewna olchowego w pasie do 30 m od szlaków turystycznych. Prace zostały rozpoczęte 15 września 20017 r.

Zgodnie z ww. decyzją wszelkie prace realizowane na terenie Rezerwatu zostaną zakończone do 31 grudnia 2017 r.

Ponadto, w ramach prowadzonej inwestycji, na terenie rezerwatów przyrody Łosiowe Błota oraz Kalinowa Łąka zostaną ustawione dwie tablice informujące o walorach przyrodniczych tych obszarów.

Działania te realizujemy w ramach projektu:

„Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V, „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020