Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w lutym 2019 r., kontynuowane będą zabiegi przebudowy drzewostanów w rezerwacie przyrody Las Kabacki im Stefana Starzyńskiego. Przebudowa drzewostanów realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r., w sprawie ustanowienia planu ochrony dla ww. rezerwatu. Plan ochrony dla ww. rezerwatu został utworzony we współpracy z gronem naukowców i zarządzającym terenem, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa.

Las Kabacki charakteryzuje się występowaniem żyznych siedlisk lasowych. Na przełomie XIX i XX wieku na większości z nich posadzono sosnę, która stanowiła źródło niezbędnego wówczas materiału budulcowego i opałowego. Sosna nie występuje jednak naturalnie na tak żyznych siedliskach, czego skutki możemy obserwować obecnie m.in. w postaci gwałtownego zamierania starszych sosen w rezerwacie oraz braku odnowienia naturalnego tego gatunku.

W ramach prowadzonych prac usuwane będą drzewa gatunków obcych ekologicznie (zwłaszcza sosna) i geograficznie (dąb czerwony, robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska), występujące na siedliskach lasowych. Poszczególne drzewa wytypowano do wycinki w taki sposób, aby odsłonić i poprawić warunki rozwoju istniejącym obok nich osobnikom gatunków rodzimych, właściwych dla siedliska. Prowadzone prace przewidują również poszerzenie istniejących luk i przerzedzeń w drzewostanach, w celu dosadzenia gatunków właściwych dla tych siedlisk (głównie dęba) lub odsłonięcie istniejącej warstwy podrostu (dęba, lipy, graba).

W ramach zaplanowanych prac nie mniej niż 20% miąższości wyciętych drzew pozostanie w rezerwacie do naturalnego rozkładu, zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna.

Na wiosnę bieżącego roku zaplanowane są nasadzenia gatunkami drzew właściwych dla występujących siedlisk leśnych.

Obszerniej na temat zabiegów można zapoznać się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem.