W związku z zainteresowaniem mieszkańców okolic Lasu Bródno dotyczącym prac prowadzonych w lesie, a w szczególności wycinką drzew, informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu prac zgodnie ze wskazaniami gospodarczymi ujętymi w „Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Targówek na lata 2016 – 2025”, (dalej zwany PUL Targówek).

Cechą charakterystyczną Lasu Bródno jest sposób w jaki powstał. Ten obszar leśny jest bardzo młody, istnieje dzięki powojennemu zalesieniu podmokłych obszarów rolnych dawnego Folwarku Bródno. Nasadzenia prowadzono tu głownie przy użyciu sadzonek sosny i brzozy. W efekcie tych prac powstały istniejące obecnie drzewostany, charakteryzujące się znaczącą niezgodnością składu gatunkowego z siedliskiem (tylko 13% powierzchni drzewostanów kompleksu posiada skład gatunkowy zgodny z siedliskiem), brakuje tu drzewostanów starszych niż 80 lat a struktura wiekowa jest mało zróżnicowana. Na 68% powierzchni kompleksu występują objawy borowacenia - zjawiska degradacji siedlisk lasowych wynikającego ze zbyt dużego udziału sosny. Ponadto, w ostatnich latach zaobserwowano tu zamieranie sosny, które spowodowała głównie gradacja kornika sześciozębnego oraz kornika ostrozębnego. Kolejnym problemem (również dla bezpieczeństwa osób odwiedzających las) jest intensywne zamieranie brzozy, co wynika z wchodzenia tych drzew w okres fizjologicznej starości oraz małej tolerancji tego gatunku na tak znaczne wahania poziomu wód gruntowych, jakie miały miejsce po 2010 roku.

 

 

Jedynym sposobem na utrzymanie trwałości tego lasu w zastanych warunkach miejskich jest wsparcie naturalnych procesów renaturyzacji poprzez sztuczną ingerencję w drzewostany. Prowadzone cięcia maja na celu przyspieszenie eliminacji niepożądanych drzew (osobników gatunków obcych ekologicznie i geograficznie, w tym sosny, klona jesionolistnego, dęba czerwonego, czeremchy amerykańskiej itd., drzew opanowanych przez szkodniki, a następnie posadzenie sadzonek drzew tych gatunków, których brakuje w składzie.

Ze względu na obecny stan zdrowotny drzewostanów, ich strukturę i potwierdzony brak stabilności, oraz wymagania czasowe związane z prowadzeniem prac wskazanych w PUL, podjęto decyzję o kontynuacji w 2019 r. prac wymagających największych nakładów finansowych i długiego czasu realizacji. PUL Targówek wskazuje szereg lokalizacji przeprowadzenia przebudowy i cięć pielęgnacyjnych z powodu niezgodności składu gatunkowego z siedliskiem leśnym, co w praktyce oznacza, że w ciągu obowiązywania PUL wykonywane będą kolejne prace. Wszystkie prace z zakresu gospodarki leśnej realizuje się etapami, z uwzględnieniem ładu przestrzenno – czasowego, określonego w PUL Targówek do końca okresu jego obowiązywania, tj. do 31.12.2025 r.

W 2019 roku, w miejscu uporządkowanych powierzchni planujemy posadzenie 15740 szt. sadzonek dęba, 3000 szt. sadzonek wiązu szypułkowego oraz około 100 sadzonek gatunków biocenotyczne (lipa, czereśnia ptasia, klon).

Pragniemy podkreślić, że prace na terenie Lasu Bródno mają na celu jego ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Kluczowym zadaniem do zrealizowania jest podniesienie odporności lasu na rosnącą presję ze strony miasta oraz zaburzenia klimatyczne. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez urozmaicenie składu gatunkowego drzewostanów, i zróżnicowanie ich wieku.

Dla ciekawskich kilka zdań o Planie Urządzenia Lasu.

Jest to podstawowy w gospodarce leśnej dokument planistyczny, o dziesięcioletnim okresie obowiązywania. Składa się z dwóch części:

1) opisu danego kompleksu leśnego i wyników przeprowadzonej szerokiej inwentaryzacji zastanych elementów zbiorowisk leśnych, wraz ze wskazaniem przyczyny uszkodzeń,

2) części planistycznej zawierającej szereg prac do wykonania, określonych w oparciu o wyniki inwentaryzacji.

Wytyczne te mają na celu zapewnienie trwałości i nieprzerwaną realizację funkcji ochronnych lasu. Obowiązek objęcia dokumentacją urządzeniową każdego kompleksu leśnego, zasady jej sporządzania a następnie realizacji nałożonych zadań zostały określone w Rozdziale 4 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 ze zm.).

Wyżej wspomniany PUL Targówek zawiera szczegółowe wskazania gospodarcze, które określają ściśle sposób prowadzenia prac, w tym ich rodzaj, lokalizację oraz powierzchnię i maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna. Informujemy, że dokumentacja PUL Targówek wraz z mapami planowanych zabiegów gospodarczych oraz prognozą oddziaływania na środowisko, jest zamieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce Bip - ogłoszenia: „PUL Targówek”.