Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Przystąpiliśmy do wykonania zabiegów w Lesie Bródno, które zostały przewidziane w Planie Urządzenia Lasu sporządzonym dla tego kompleksu leśnego na lata 2016-2025. W bieżącym roku wykonane zostaną zabiegi trzebieży późnych oraz przebudowa drzewostanów przy pomocy rębni gniazdowej.

Las Bródno jest bardzo młodym lasem, w całości posadzonym przez człowieka w latach powojennych. Obecnie to pierwsze pokolenie drzewostanów, złożone najczęściej z gatunków nieprzystosowanych do lokalnych warunków siedliskowych, zaczyna wykazywać objawy rozpadu – w wilgotnych drzewostanach występują coraz większe ubytki, obumiera zwłaszcza sosna i brzoza – gatunki które nie są odporne na tak znaczne wahania poziomu wody. Ze względu na niewystarczającą ilość drzew gatunków takich jak olsza, dąb, lipa, wiąz, grab, obecność inwazyjnego klona jesionolistnego oraz znaczne zaburzenia poziomu wód gruntowych wynikające z postępującej urbanizacji okolicy lasu, proces naturalnej wymiany pokoleń w drzewostanach jest znacznie utrudniony.  Sposobem na uniknięcie degradacji drzewostanów jest wykonywanie szeregu zabiegów z zakresu hodowli lasu, które docelowo pozwolą na to aby mieszkańcy Warszawy mogli korzystać z uroków Lasu Bródno przez następne dziesięciolecia.

Zabiegi trzebieży polegają na usunięciu wybranych drzew z drzewostanu, wykazujących oznaki osłabienia, spowolnionego wzrostu i uszkodzeń oraz drzew gatunków inwazyjnych i niezgodnych z siedliskiem.

Rębnia gniazdowa jest wieloetapowym procesem przebudowy drzewostanu, który będzie trwał około 20 lat. Pierwszym krokiem jest wytypowanie istniejących luk i powierzchniowych uszkodzeń w drzewostanie a następnie takie przygotowanie tych miejsc aby było możliwe wprowadzenie sztucznego odnowienia złożonego gatunków z rodzimych i zgodnych z lokalnym siedliskie. W Lesie Bródnowskim, na obszarach wytyczonych w Planie do przebudowy, występują płaty obumierających brzóz oraz sosen i właśnie w tych miejscach przewiduje się wykonanie tzw. gniazd czyli usunięcie rozpadającego się drzewostanu i wprowadzenia odnowienia sztucznego na kilku owalnych uprawach leśnych o powierzchni 20-30 arów. Na pozostałej powierzchni w kolejnych latach będą prowadzone zabiegi wspierania istniejącego odnowienia naturalnego. Rozpoczęty właśnie proces przebudowy  doprowadzi do przekształcenia istniejących obecnie zniekształconych i nieodpornych na warunki zewnętrzne drzewostanów, w zbiorowiska o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskami, które będą charakteryzowały się wielopiętrową i różnowiekową strukturą.

Dochody ze sprzedaży drewna zasilą budżet Warszawy.