To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Rezerwaty przyrody obok parków narodowych stanowią najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce, którą obejmowane są obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, niczym najcenniejsze zabytki kultury w kraju. Dostęp do takich miejsc jest na mocy obowiązującego prawa ograniczony. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązuje w nich szereg zakazów – w tym zakaz poruszania się, czy też zakaz wprowadzania psów.

Postępując zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z 6 grudnia 2017 r., w związku ze stwierdzeniem przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików na terenie m.st. Warszawy Lasy Miejskie – Warszawa informują że, zgodnie z § 2 pkt.6 ww. Rozporządzenia wstrzymują odłów dzików z terenu m.st. Warszawy.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ulotka informacyjna na wypadek znalezienia padłego dzika.

KOMUNIKAT PRASOWY, 3 listopada 2017 r.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików

Zmniejszenie liczebności populacji dzików w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń to główny cel zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików. Jest on prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich –wyłącznie poza terenami zamieszkałymi.

W listopadzie bieżącego roku w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego rozpocznie się realizacja działań ochronnych wynikających z planu ochrony. Został on ustanowiony w 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z grupą naukowców i zarządzającym terenem, Lasami Miejskimi - Warszawa, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa. Więcej informacji tutaj.