BLISKIE SPOTKANIA Z BIORÓŻNORODNOŚCIĄ – zajęcia terenowe

Tematem przewodnim zajęć są dzikie gatunki flory i fauny stanowiące różnorodność biologiczną warszawskich lasów, a także ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemu leśnego.

W czasie warsztatów przyglądamy się różnorodności biologicznej na różnych jej poziomach oraz omawiamy czynniki, które ją kształtują. Zastanawiamy się, jakie skutki przyniesie zmniejszenie bioróżnorodności, a także, jaki wpływ na ten proces ma człowiek.

Analizując zależności międzygatunkowe uzasadniamy konieczność zachowania wysokiej bioróżnorodności oraz podejmowania przez człowieka działań ochronnych z naciskiem na ochronę czynną siedlisk i gatunków.