Drukuj

Co to jest RODO?

Nowe rozporządzenie unijne, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO") obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Zostało stworzone, aby zapewnić większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez podmioty prywatne jak również publiczne. Jest to regulacja prawna Unii Europejskiej, dlatego ma zastosowanie do wszystkich organizacji zlokalizowanych w UE, a także do tych międzynarodowych firm, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

Zgodnie z przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny czy poglądy polityczne. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

Obecnymi aktami prawnymi, które określają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych i jak można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w Lasach miejskich - Warszawa?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lasach Miejskich - Warszawa jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa z siedzibą w Warszawie (04-549), ul. Korkowa 170A i zobowiązuje się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Państwa danych osobowych. Proces przetwarzania danych osobowych zawarty jest w prowadzonym przez administratora rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

W sprawach przetwarzania danych osobowych w Lasach Miejskich - Warszawa można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe, które zbieramy

Administrator danych osobowych – Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą w celu załatwienia spraw, które obsługujemy zgodnie z naszymi kompetencjami

Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane adresowe, w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Dane, które identyfikują Ciebie podczas obsługi kancelaryjnej w Lasach Miejskich - Warszawa w zależności od rodzaju sprawy, którą chcesz załatwić. 

Gdy odwiedzasz nasze obiekty 

Nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną Twojej wizyty.

Kiedy kupujesz u nas drewno

Dane osobowe, które wymagamy podczas zakupu drewna takie jak imię i nazwisko oraz dane adresowe i NIP

Gdy zwracasz się do nas z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, zgłoszeniem wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej, zawiadomieniem o zamiarze wykonania wyrębu drzew

Dane osobowe, które podajesz w złożonym wniosku takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, numer i obręb działek, dowód wniesienia opłaty skarbowej, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego, imiona rodziców. Więcej informacji można uzyskać w klauzuli informacyjnej.

Gdy zgłaszasz zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt 

Dane, które nam podajesz dotyczące imienia i nazwiska oraz danych adresowych i numeru telefonu oraz lokalizacja.

Gdy zwracasz się do nas w sprawach związanych z udostępnianiem lasów w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych

Dane osobowe, które nam podajesz takie jak imię i nazwisko, adres, email oraz numer telefonu

Gdy zapisujesz się na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przez elektroniczną platformę dostępną na stronie www.cepl.waw.pl

W celach zapisu na zajęcia podajesz nam swoje imię i nazwisko, email oraz numer telefonu oraz liczbę oraz wiek dzieci, które zapisujesz w swoim imieniu. W przypadku zapisów na zajęcia dla szkół i przedszkoli email oraz numer telefonu osoby zapisującej grupę na zajęcia oraz nazwa i dane adresowe instytucji.

Kiedy bierzesz udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Wizerunek, który może znaleźć się na zdjęciach z prowadzonych zajęć

Kiedy wysyłasz pocztą elektroniczną lub składasz osobiście dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracy

Dane zawarte w dokumentach 

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Lasy Miejskie - Warszawa?

Dane mogą być udostępnione m.in.:

Czy dane przekazywane są do krajów trzecich lub organizacji ?

Pana/i dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich ani do żadnych organizacji.

W jakim czasie przechowujemy zebrane dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie prawa przysługują Panu/i?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

Zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzorujący przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych