Zgodnie z ustawą o lasach (art 37a), w przypadku sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu gruntu jeżeli:

oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczony jest do zalesienia, lub objęty jest  uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy). 

Umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest umową nieważną, dlatego potrzebne jest udokumentowanie, że  nie zachodzi  prawo pierwokupu i stąd są potrzebne następujące dokument: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  zaświadczenie ze starostwa powiatowego potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest  objęta  uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

W celu otrzymania zaświadczenia przejdź do Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją