Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie.

Zarząd NFOŚiGW udzielił dotacji do kwoty: 952 129,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych) Miastu Stołecznemu Warszawa z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie."