Przebudowa drzewostanu w Lesie Kabackim

Opublikowano: 12 listopad 2018

Lasy Miejskie-Warszawa informują, że w listopadzie i grudniu 2019 r., kontynuowane będą zabiegi przebudowy drzewostanów w rezerwacie przyrody Las Kabacki im Stefana Starzyńskiego.

Przebudowa drzewostanów realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r., w sprawie ustanowienia planu ochrony dla ww. rezerwatu. Plan ochrony dla ww. rezerwatu został utworzony we współpracy z gronem naukowców i zarządzającym terenem, przy współudziale lokalnych samorządów i społeczeństwa.

Las Kabacki charakteryzuje się występowaniem żyznych siedlisk lasowych. Na przełomie XIX i XX wieku na większości z nich posadzono sosnę, która stanowiła źródło materiału budulcowego i opałowego. Sosna nie występuje jednak naturalnie na tak żyznych siedliskach, czego skutki możemy obserwować obecnie m.in. w postaci zamierania starszych osobników w rezerwacie.

W ramach prowadzonych prac, usuwane będą gatunki obce ekologicznie (zwłaszcza sosna) i geograficznie (dąb czerwony, robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha amerykańska), występujące na siedliskach lasowych. Poszczególne drzewa wytypowano do wycinki w ten sposób, aby odsłonić i poprawić warunki rozwoju istniejącym obok nich osobnikom gatunków rodzimych, właściwych dla siedliska. Prowadzone prace przewidują również poszerzenie istniejących luk i przerzedzeń w drzewostanach, w celu wprowadzenia gatunków właściwych dla tych siedlisk (głównie dęba) lub odsłonięcie istniejącej warstwy podrostu (dęba, lipy, graba).

Zadania ochronne polegające na wycince drzew będą odbywały się do końca grudnia 2019 r. w wydzieleniach:

12a – powierzchnia 5,28 ha, miąższość drzew do usunięcia –  do 110 m3,

26a – powierzchnia 7,02 ha, miąższość drzew do usunięcia – do 185 m3,

26b – powierzchnia 0,26 ha, miąższość drzew do usunięcia – do 5 m3,

27b – powierzchnia 10,93 ha, miąższość drzew do usunięcia – do 250 m3.

W ramach zaplanowanych prac nie mniej niż 20% masy wyciętych drzew pozostanie w rezerwacie do naturalnego rozkładu, zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna.

Na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są nasadzenia gatunkami drzew właściwych dla występujących siedlisk leśnych.

Obszerniej na temat zabiegów można zapoznać się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024