Dane osobowe


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych i jak można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w Lasach miejskich - Warszawa?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Lasach Miejskich - Warszawa jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa z siedzibą w Warszawie (04-549), ul. Korkowa 170A. W sprawach przetwarzania danych osobowych w Lasach Miejskich - Warszawa można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe, które zbieramy

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją zawieranych umów, w uzasadnionych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, a także w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w trybie art. 6 ust 1 lit. c RODO, a także do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zgodnie z art. 6 ust. 3 RODO podstawa przetwarzania, o której mowa w art.  6 ust. 1 lit. c oraz e RODO określona jest w:

  • w prawie Unii;

  • w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą w celu załatwienia spraw, które obsługujemy zgodnie z naszymi kompetencjami
Dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane adresowe, w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Dane, które identyfikują Ciebie podczas obsługi kancelaryjnej w Lasach Miejskich - Warszawa w zależności od rodzaju sprawy, którą chcesz załatwić.
Gdy odwiedzasz nasze obiekty
Nagrania przedstawiające wizerunek Twojej osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną Twojej wizyty.
Kiedy kupujesz u nas drewno

Dane osobowe, które wymagamy podczas zakupu drewna takie jak imię i nazwisko oraz dane adresowe i NIP

Gdy zwracasz się do nas z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, zgłoszeniem wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej, zawiadomieniem o zamiarze wykonania wyrębu drzew oraz opis taksacyjny

Dane osobowe, które podajesz w złożonym wniosku takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, numer i obręb działek, dowód wniesienia opłaty skarbowej, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego, imiona rodziców.

Gdy zgłaszasz zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt
Gdy zgłaszasz zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt Dane, które nam podajesz dotyczące imienia i nazwiska oraz danych adresowych i numeru telefonu oraz lokalizacja.
Gdy zapisujesz się na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przez elektroniczną platformę zapisów
W celach zapisu na zajęcia podajesz nam swoje imię i nazwisko, email oraz numer telefonu oraz liczbę oraz wiek dzieci, które zapisujesz w swoim imieniu. W przypadku zapisów na zajęcia dla szkół i przedszkoli email oraz numer telefonu osoby zapisującej grupę na zajęcia oraz nazwa i dane adresowe instytucji.
Kiedy aplikujesz na stanowisko urzędnicze w Lasach Miejskich - Warszawa
Dane przewidziane w trybie niniejszych przepisów obowiązującego prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz pozostałe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych wskazane dobrowolnie.
Kiedy aplikujesz na stanowisko pomocnicze w Lasach Miejskich - Warszawa
Dane przewidziane w trybie niniejszych przepisów obowiązującego prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz pozostałe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych wskazane dobrowolnie.
Kiedy nawiązujesz z Lasami Miejskimi - Warszawa stosunek pracy

Dane przewidziane w trybie niniejszych przepisów obowiązującego prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kiedy zawierasz z Lasami Miejskimi - Warszawa umowę cywilnoprawną w celu realizacji zleconych prac/usług

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, nr i seria dowodu osobistego, adres właściwego Urzędu Skarbowego, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu zatrudnienia, numer rachunku bankowego oraz nazwa banku, dane dotyczące niepełnosprawności.

Kiedy bierzesz udział w zamówieniu prowadzonym w trybie prawa zamówień publicznych
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, informacja o niekaralności, niepełnosprawności inne dane zawarte w aktach konkretnego zamówienia
Kiedy przystępujesz do udziału w zamówieniu publicznym

Dane osobowe w zakresie wymaganym do spełnienia warunku udziału w zamówieniu.

Kiedy odbywasz w Lasach Miejskich - Warszawa praktyki lub staż

Imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, nazwy uczelni, wydział, kierunek i specjalizacja, rok studiów, umiejętność obsługi programów komputerowych, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe lub odbyte praktyki oraz dane dotyczące zdrowia – informacja o niepełnosprawności (dostosowanie stanowiska odbywania praktyki), dane dotyczące wyroków skazujących.

Kiedy składasz do Lasów Miejskich - Warszawa skargę lub wniosek

Imię i nazwisko; adres zamieszkania lub pobytu oraz inne dane przekazane przez skarżącego lub wnioskującego oraz inne wskazane w skierowanym piśmie.

Kiedy składasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dane osobowe, które podajesz w złożonym wniosku takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu lub adres email. 

Kto jest odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Lasy Miejskie - Warszawa?

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Odbiorcami danych będą m.in. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy dot. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, np. obsługa informatyczna systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, dostawca usług hostingowych, dostawcy użytkowanego oprogramowania, obsługa serwisowa systemów informatycznych, podmiot dokonujący brakowania oraz niszczenia dokumentacji papierowej. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Czy dane przekazywane są do krajów trzecich lub organizacji ?

Pana/i dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich ani do żadnych organizacji.

W jakim czasie przechowujemy zebrane dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Jakie prawa przysługują Panu/i?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,

  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lasach Miejskich - Warszawa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - o konsekwencjach jej wycofania.