Remont drogi pożarowej w Lesie Bemowo

Opublikowano: 31 sierpień 2018

Lasy Miejskie – Warszawa w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zleciły remont drogi pożarowej W20 w kompleksie leśnym Las Bemowo od ul. Księżycowej do ul. Opalin w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa.

Kompleksy leśne zlokalizowane na terenie miasta stołecznego Warszawy są zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego, tj. duże zagrożenie. Obowiązkiem Lasów Miejskich – Warszawa jest sprawdzanie stanu i przejezdności dróg pożarowych oraz w miarę potrzeb podjęcie działań naprawczych w ramach prowadzenia profilaktycznych czynności zmierzających do ograniczenia powstawania pożarów lasu oraz podjęcia czynności przygotowujących do wejścia w sezon akcji bezpośredniej (Program ochrony przeciwpożarowej dla lasów położonych na obszarze miasta stołecznego Warszawy, będących własnością Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie miastu stołecznemu Warszawie, nie stanowiących własności Skarbu Państwa lub pozostających we władaniu miasta stołecznego Warszawy, wraz ze sposobami postępowania na wypadek pożaru, stan na 1 stycznia 2016 r.).

W związku z decyzją Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy (zn. spr. MZ.5584.11361-1.31.5054.2016.WG) z dnia 29 lipca 2016 roku Lasy Miejskie – Warszawa zobowiązane są zapewnić przejezdność drogi pożarowej nr W 20 w zakresie właściwych parametrów technicznych dotyczących odpowiednich odstępów pomiędzy koronami drzew oraz szerokości drogi pożarowej.

Obecnie istniejąca droga nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405, ze zm.).

Droga pożarowa W20 biegnie ulicą Kampinoską na wschód od ul. Estrady do końca kompleksu leśnego. Na odcinku około 1,5 km wykonane zostaną roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego szlaku komunikacyjnego. Zostaną usunięte drzewa w zakresie niezbędnym do zapewnienia wymaganego ww. rozporządzeniem odstępu między koronami drzew i szerokości co najmniej 6 m, zachowanego do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni. Obecnie istniejąca droga gruntowa zostanie w części wzmocniona geowłókniną i geokratą ze względu na niekorzystne parametry podłoża. Na całej długości remontowanego odcinka powstanie nawierzchnia twarda nieulepszona z kruszywa naturalnego. W ramach prowadzonego remontu dokonamy także konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż drogi oraz wyremontujemy przepusty pod drogą.

Prace związane z usunięciem drzew będą wykonywane tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia wymogów dla dróg pożarowych wynikających z przepisów prawa. Pracownicy Lasów Miejskich – Warszawa będą prowadzili bieżący nadzór nad realizacją tych prac oraz zadbają o zachowanie drzew niewymagających wycinki. Prace te będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

Całość prac zostanie wykonana ze szczególną troską o otaczający drzewostan. Las Bemowo jest cennym kompleksem leśnym, pełniącym ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Warszawy. Działania Lasów Miejskich – Warszawa w zakresie remontu drogi pożarowej W20 mają na celu zapewnienie trwałości tego kompleksu leśnego poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym oraz umożliwienie podjęcia akcji gaszenia pożaru w przypadku jego wystąpienia.

Remont drogi związany będzie z czasowym zakazem wstępu na teren, gdzie prowadzone będą prace budowlane. Ograniczenie to wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Teren zostanie odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Przepraszamy za czasowe niedogodności związane z ograniczeniem wstępu na drogę leśną w Lesie Bemowo.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024