Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla dzielnicy Wawer, na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opublikowano: 28 wrzesień 2018

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, w dniu 27.09.2018 r., na okres 21 dni, został wyłożony do publicznego wglądu projekt Planu Urządzenia Lasu, dzielnica Wawer, na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski w zakresie ww. opracowania zgodnie z art. 40 Ustawy, należy składać w okresie wyłożenia osobiście w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa lub pocztą na adres Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, z dopiskiem „Uwagi i wnioski do projektu PUL Wawer”.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024