Wycinka drzew w okresie jesienno-zimowym w 2020 r.

Opublikowano: 24 wrzesień 2020

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w okresie jesienno-zimowym 2020 roku, na terenach administrowanych przez naszą jednostkę realizowane będą wymienione poniżej zabiegi gospodarcze związane z wycinką drzew.

 1. Obwód leśny Las Sobieskiego.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Bródno pomiędzy ul. Malborską a ul. Głębocką realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy sporządzonego na lata 2016 -2025.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Sobieskiego pomiędzy ul. Kościuszkowców a ul. Korkową realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 1. Obwód leśny Kabaty.
 • Przebudowa drzewostanu na terenie rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, cięcia przebudowy wykonywane będą na podstawie wskazań Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”.
 1. Obwód Bemowo – Koło.
 • Trzebieże wczesne i późne w kompleksie leśnym Las Bemowo realizowane na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu Kompleksu leśnego Las Bemowo na lata 2014 - 2023.
 • Trzebież późna na terenie Lasku na Kole realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Uproszczonego Planu Urządzenia lasu dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2016 - 2025, prace te są kontynuacją zabiegu rozpoczętego przed rozpoczęciem się sezonu lęgowego ptaków.
 • Rębnia IV d na terenie Lasku na Kole realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Uproszczonego Planu Urządzenia lasu dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2016 - 2025, prace te są kontynuacją zabiegu rozpoczętego przed rozpoczęciem się sezonu lęgowego ptaków.
 1. Obwód Bielany – Młociny.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Młociny realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.
 • Trzebież późna na terenie otuliny Lasu Bielańskiego realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Henryków realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.

Przeprowadzenie powyższych prac, oznaczonych jako trzebież późna, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron, umożliwiające rozbudowanie aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności rosnących drzew. Dodatkowo w trakcie realizacji prac usuwane będą drzewa zainfekowane i obumierające w wyniku żerowania kornika ostrozębnego. W przypadku gdy konieczność usunięcia drzew zasiedlonych spowoduje powstanie luk, w tych miejscach wprowadzone zostanie odnowienie sztuczne. Zabieg trzebieży obejmie również drzewa posiadające pokrój wskazujący na podatność na złamania, drzewa uszkodzone, zamierające, martwe, głuszące cenne podrosty gatunków biocenotycznych oraz gatunków zgodnych z występującym lokalnie siedliskiem leśnym. Istotnym elementem planowanych prac jest również usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia i inwazyjnych (np. czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa).

Realizacja rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (rębnia IVd) związana jest z osiągnięciem przez drzewostan wieku dojrzałości rębnej, zabieg ten pozwala na przeprowadzenie procesu odnowienia lasu w warunkach zbliżonych do naturalnych. Celem zastosowania rębni IVd jest uzyskanie drzewostanu o złożonej postaci, zróżnicowanej strukturze gatunkowej, przestrzennej  oraz wiekowej, odpornego na czynniki zewnętrzne i dobrze chroniącego biologiczne bogactwo środowiska leśnego.

Przebudowa drzewostanu w rezerwacie przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” dotyczy obszarów lasu będących w złym stanie sanitarnym, posiadających skład gatunkowy niezgodny ze składem potencjalnego zbiorowiska naturalnego oraz wykazujących nieprawidłową strukturę pionową, są to głównie jednopiętrowe drzewostany sosnowe na siedlisku Lśw. Celem przebudowy drzewostanów rezerwatu jest wzbogacenie ich składu gatunkowego i struktury pionowej poprzez dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych. Działania te prowadzą do zwiększenia zdolności przystosowawczej lasu do zmian zachodzących w środowisku fizycznym i społecznym,

a zatem stanowią formę ochrony celu powołania rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”.

W czasie realizacji powyższych zabiegów gospodarczych zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności terenów leśnych, na których będą one przeprowadzane. Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków. Planowany termin zakończenia powyższych prac to koniec grudnia 2020 r.

Prosimy o opublikowanie ww. informacji przy pomocy dostępnych Państwu środków masowego przekazu, tak aby informacja trafiła do jak największej liczby osób.

Sprawdź również

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Bemowo

27 maj 2024

Ogłoszenie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, dzielnica Wawer

27 maj 2024

Spotkania dotyczące dokumentacji urządzania lasu

17 maj 2024

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024