Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

W ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, Lasy Miejskie w Warszawie realizują szereg działań o łącznej kwocie dofinansowania blisko 214 tys. zł.

Wśród dofinansowanych działań znalazły się zarówno zadania inwestycyjne jak i bieżące, stałe czynności z zakresu gospodarki leśnej i realizacji zapisów planów ochrony.

W Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej gdzie poszkodowane ssaki są poddawane leczeniu, zakupiono niezbędny sprzęt weterynaryjny i urządzenia monitorujące. Zagrożone ptaki i nietoperze z obwodu Bielany-Młociny otrzymują wsparcie poprzez zakup budek lęgowych i ich konserwację. Z kolei w rezerwatach: Łosiowe Błota i Króla Jana III Sobieskiego środki przeznaczono na wykaszanie, odkrzaczanie i usuwanie gatunków obcych. Skorzystają na tym m.in. torfowiska niskie, świetlista dąbrowa i wiele innych gatunków roślin. Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym w projekcie jest budowa drewnianej kładki w Rezerwacie Łosiowe Błota oraz instalacja tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie rezerwatów: Kalinowa Łąka, Łosiowe Błota, Las Kabacki. Powyższe spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania ze strony ruchu turystycznego oraz promocję form ochrony przyrody i objętej jej zakresem fauny i flory lasów Warszawy.

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

projekt kladka