Uchwała


Uchwała nr LXXXIII/2128/2014 rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się co następuje:

 § 1.

W uchwale Nr VI/94/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie - Warszawa” wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Dyrektora „Lasów Miejskich - Warszawa” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 24 ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.1))”

2) w załączniku Nr 1 do uchwały, o którym mowa w § 1, w Statucie „Lasów Miejskich – Warszawa” w § 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów planów urządzenia lasu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz projektów dokonywania zmiany tych planów w drodze aneksów, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o lasach.”

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uchwała  Nr VI/94/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą  „Lasy Miejskie – Warszawa”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r., poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) uchwala się  co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2007 r. jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą: "Lasy Miejskie - Warszawa" z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

1) Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej "Lasów Miejskich - Warszawa" określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) "Lasy Miejskie - Warszawa" wyposaża się w niezbędne do wykonania zadań składniki mienia m.st. Warszawa, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Dyrektora "Lasów Miejskich - Warszawa" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 5, art. 23 ust 4 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 r.