Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików, a także przeglądy i konserwacja urządzeń na placach zabaw w kompleksach leśnych m.st. Warszawy w 2024 roku.

Opublikowano: 04 styczeń 2024

Utworzono: 04 styczeń 2024

Zmodyfikowano:15 styczeń 2024


Numer postępowania
LM-W.ZP.260.1.2024
Rodzaj zamówienia
usługa

Data i godzina składania ofert

do dnia 12 stycznia 2024 r. do godz. 10.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 500 000,00 zł brutto.

Dokumenty postępowania:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.pdf

Specyfikacja Warunkow Zamowienia.docx

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Zalacznik 4a do SWZ - Formularz cenowy.xlsx

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf