Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Opublikowano: 28 luty 2024

informuję o rozpoczęciu dwóch naborów ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  1. W ramach zadania budżetowego pn. „Opracowania związane z zielenią”. Pula środków: 80 000 zł. Link do naboru w generatorze wniosków: https://witkac.pl/#/Contest/View/30326 Oferty powinny dotyczyć zadań związanych z zielenią na obszarze m.st. Warszawy. Przykładowo mogądotyczyć edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, poprawy retencji, adaptacji m.st. Warszawy do zmianklimatu, o ile będą dotyczyły zieleni Warszawy.
  2. W ramach zadania budżetowego pn. „Przedsięwzięcia ekologiczne (edukacja ekologiczna)”. Pula środków: 60 000 zł. Link do naboru w generatorze wniosków: https://witkac.pl/#/contest/view?id=30328 Oferty powinny dotyczyć zadań związanych z edukacją ekologiczną na obszarze m.st. Warszawy.Przykładowo mogą dotyczyć adaptacji miasta do zmian klimatu, czy też kształtowania właściwych postaw wstosunku do dzikich zwierząt występujących na terenie miasta, takich jak: dziki, zwierzęta drapieżne, ptaki.Zadania mogą być realizowane przez oferentów także z wykorzystaniem infrastruktury m.st. Warszawy np.Pawilonu Edukacyjnego Kamień.

Poniżej  najważniejsze informacje dotyczące ww. naborów:

  • beneficjentami dotacji są organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
  • W bieżącym roku budżetowym wysokość środków finansowych z m.st. Warszawy udzielonych danejorganizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie, zgodnie z trybem określonym w art. 19a ww. ustawy nie może przekroczyć 20000 zł.
  • Ofertę należy złożyć minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, któryokreślany jest w ofercie.
  • Wkład własny nie jest wymagany.
  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni przy czym zadanie musi zostać zrealizowane wroku budżetowym 2024.

Najważniejsze informacje, w tym aktualną informację o dostępnych środkach i procedurę małych dotacji możnaodnaleźć na stronie m.st. Warszawa pod adresem:
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/male-dotacje

Sprawdź również

Akcja szczepienia lisów

28 marzec 2024

Uproszczony planu urządzenia lasu dla dzielnicy Białołęka

25 marzec 2024

Spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu po budowie gazociągu

14 marzec 2024

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

28 luty 2024