Wycinka


Nadzór nad lasami prywatnymi na terenie m.st. Warszawy

Niezależnie od formy własności wszystkie lasy podlegają przepisom ustawy z dnia 29 września 1991 r. o lasach. Określa ona zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

Kiedy można wyciąć drzewa?

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych może nastąpić w oparciu o:
 • Uproszczony plan urządzenia lasu.
 • Decyzję Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa.
Drzewa przeznaczone do wycinki wyznacza pracownik Lasów Miejskich – Warszawa. Pozyskane w ten sposób drewno wymaga następnie uzyskania świadectwa legalności pozyskania drewna.

Uproszczony plan urządzenia lasu

Jest to opracowanie określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę ppoż.). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Cechowanie drewna

Cechowanie drewna, jest czynnością niezbędną do wydania świadectwa legalności pozyskania drewna. Ma ono na celu identyfikację drewna poprzez umieszczenie na pozyskanym drewnie numeru stosu lub sztuki. W świadectwie legalności pozyskania drewna określa się miąższość, gatunek, wymiary, wskazuje się właściciela oraz potwierdza prawidłowość pozyskania. Ww. dokument stanowi potwierdzenie pozyskania drewna zgodnie z przepisami. Właściciel lasu ma obowiązek powiadomić Lasy Miejskie – Warszawa o dokonanym pozyskaniu drewna, celem jego ocechowania.

Jak zgłosić potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych – wycinki drzew na gruntach leśnych?

1. Jeżeli jesteś właścicielem danego lasu

Właściciel (współwłaściciel) lasu składa wypełnione zgłoszenie (dostępne tutaj) informujące o konieczności wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej na jego działce.

Następnie Lasy Miejskie – Warszawa przesyłają kartę zadań (jeżeli działka ujęta jest w uproszczonym planie urządzenia lasu) albo zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (jeżeli działka nie jest objęta ww. dokumentem).

Po otrzymaniu karty zadań lub decyzji należy umówić (telefonicznie, poprzez e-mail, ePUAP lub pocztę) termin wyznaczenia drzew kwalifikujących się do wycinki przez pracownika Lasów Miejskich – Warszawa. Zawiadomienie w tej sprawie można złożyć w formie.

Po zakończonej wycince należy ponownie powiadomić Lasy Miejskie – Warszawa o gotowości drewna do ocechowania, celem wydania świadectwa legalności pozyskania drewna. Jest to ostatnia czynność, po której można zagospodarować pozyskane drewno.

2. Jeżeli nie jesteś właścicielem danego lasu

Wypełnij i złóż zgłoszenie (dostępny tutaj) informujące o konieczności wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej na konkretnej działce.

Lasy Miejskie – Warszawa przystąpią do ustalania właściciela lasu, a następnie skontaktują się z nim i poinformują o obowiązkach wynikających z ustawy o lasach.

W dalszej kolejności sposób prowadzenia sprawy będzie zależał od jej charakteru i stopnia skomplikowania (np. czy udało się nawiązać kontakt z właścicielem, czy drzewa stwarzają potencjalne zagrożenie…).

Miejsce złożenia i/lub odbioru:

 • osobiście w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa: Warszawa, ul. Korkowa 170A,
 • pocztą na adres: Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,
 • wiadomością e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (pobierz tutaj instrukcję wysyłania pisma przez ePUAP).

W razie deklaracji odbioru osobistego, dokumenty nieodebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru będą wysyłane na adres korespondencyjny.

Termin załatwienia sprawy

 • do 1 miesiąca,
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Obowiązki właściciela lasu

Właściciel lasu powinien wiedzieć, że również i jego obowiązuje ustawa o lasach. Zapisy ustawy stanowią m.in., że w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
 • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów (art. 9 ust. 1pkt 1),
 • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ust. 1pkt 2),
 • ochrony gleby i wód leśnych (art. 9 ust. 1pkt 3).
Właściciele lasów zobowiązani są również do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a w szczególności do:
 • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk (art. 13 ust. 1 pkt 1);
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu (art. 13 ust. 1 pkt 2);
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej (art. 13 ust. 1 pkt 3);
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty (art. 13 ust. 1 pkt 4);
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 • pozyskiwania drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. a),
 • pozyskiwania surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego (art. 13 ust. 1 pkt 5 lit

Zakazy dotyczące lasów

Zgodnie z art. 30 ustawy w lasach zabrania się m.in.: rozkopywania gruntu, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, rozgarniania i zbierania ściółki. W związku z tym na terenie wpisanym do ewidencji gruntów jako las nie jest dopuszczalne m.in.: zakładanie i utrzymywanie trawników, samowolne usuwanie jakichkolwiek roślin (niezależnie od ich wieku albo pochodzenia), ani prowadzenie prac ingerujących w glebę.

W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów naraża się na odpowiedzialność określoną m.in. w Kodeksie wykroczeń:

 • art. 158 §1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego zezwolenia, podlega karze grzywny;
 • art. 159. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w zakresie ochrony lasów, nie wykonuje zabiegów zapobiegających, wykrywających i zwalczających nadmierne powijające się i rozprzestrzeniające się organizmy szkodliwe, podlega karze grzywny art. 160 §1. Kto działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny;
 • art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Uprawnienia właściciela lasu

Ustawa o lasach określa nie tylko obowiązki ale również i uprawnienia właścicieli lasów, do których należą m.in.:
 • możliwość pozyskiwania drewna w posiadanym lesie, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją;
 • prawo do zamiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela;
 • prawo do bezpłatnego doradztwa dotyczącego zalesiania i gospodarki leśnej;
 • wykonywanie na koszt nadleśnictwa zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów;
 • możliwość występowania (wyłącznie w przypadkach losowych) do starosty o zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę